مجتمع آموزشی پویش

 این مجتمع در عین حال، آماده سازی دانش آموزان را به عنوان شهروندی خوب در جامعه، رسالت خود می داند و در این راستا برای ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری، اعتماد و احترام متقابل، همیاری اجتماعی در کل مجموعه تلاش می کند.